Dėkokite Viešpačiui, šaukitės Jo vardo, skelbkite Jo darbus tautoms!
Giedokite Jam, šlovinkite Jį giesmėmis, kalbėkite apie visus Jo nuostabius darbus.
Didžiuokitės Jo šventuoju vardu, tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!
Ps 105, 1-3.

Kviečiame melstis už Alfa kursus:

Šloviname Tave, Dieve, ir dėkojame už visus nuostabius darbus, kuriuos per Alfa Lietuvoje jau esi padaręs.
Vienybėje su visais Alfa kursais pasaulyje, vienybėje su visomis Alfa atšakomis (jaunimo, kalėjimų Alfa, santuokos ir t.t.), vienybėje su visomis krikščioniškomis bažnyčiomis meldžiame, Viešpatie, kad išsipildytų Tavo valia ir Tavo planas čia, Lietuvoje.
Siųsk mums Šventąją Dvasią ir suvienyk mūsų širdis, apjunk mūsų jėgas. Siųsk žmones, kurie imtųsi atsakomybės už kiekvieną iš Alfa atšakų, kurie drįstų imtis iniciatyvų vesti kursus ir leisk vis aiškiau suvokti ir matyti Alfa viziją Lietuvoje. Meldžiame, kad kuo daugiau žmonių pažintų Tave, Gyvąjį Dievą, kad atsiverstume ir Tu galėtumei mus išgydyti bei keisti asmeniškai, mūsų bažnyčias, visuomenę ir kultūrą.
To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Tada galima šlovinti.

Kviečiame melstis už Alfa kursus vykstančius Katalikų Bažnyčioje:

VIEŠPATIE, vienybėje su tarptautiniu Alfa kurso tinklu, vienybėje su visomis krikščioniškomis Bažnyčiomis, meldžiame už Alfą kursą Lietuvoje:
–          kad išsipildytų Tavo valia ir Tavo planas;
–          kad aiškiai suvoktume ir matytume Alfa viziją Lietuvoje;
–          kad sustiprėtų ir būtų apšviestos Šventąja Dvasia visos Alfa kurso komandos ir jų vadovai;
–          kad atsirastų daugiau įkvėptų  darbininkų naujosios  evangelizacijos laukuose: kunigų, vienuolių, o ypač – pasauliečių;
–          kad vis daugiau mūsų šalies gyventojų išgirstų kvietimą susitikti su Jėzumi ir būtų pripildyti Šventąja Dvasia.;
–          kad plistų ir stiprėtų evangelizacija jaunimo tarpe;
–          kad būtų įkurtas Lietuvos Alfa kurso centras ir kad atsirastų Tavo pašauktų ir nuoširdžiai atsidavusių evangelizacijai  centro darbuotojų.
VIEŠPATIE, pavedame Tavo globai ir vedimui visus Alfa kursus, jų dalyvius, vadovus ir komandas. Siųsk mums Šventąją Dvasią ir suvienyk mūsų širdis, apjunk mūsų jėgas: meldžiame Tave per Jėzų Kristų. Amen.
 
Tada galima melstis Šventosios Dvasios litaniją.